?

Log in

Pessimisten-dilemma - Concepts of the Mind [entries|archive|friends|userinfo]
hersenspinselen

[ website | Hersenspinselen Website ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Pessimisten-dilemma [Jan. 4th, 2006|06:20 pm]
hersenspinselen

LinkReply

Comments:
From: efasemdarmaour
2006-01-05 06:38 am (UTC)
Oh dat kan wel, want het zwart van mijn lay-out is zwarter dan het zwart in jouw plaatje! =p
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: marnix
2006-01-05 07:46 am (UTC)
Oeps! *had z'n monitorcontrast niet hoog staan gisteren*
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: hersenspinselen
2006-01-05 01:53 pm (UTC)
zo dan :)
(Reply) (Parent) (Thread)