?

Log in

..en er was licht..! - Concepts of the Mind [entries|archive|friends|userinfo]
hersenspinselen

[ website | Hersenspinselen Website ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

..en er was licht..! [Jan. 7th, 2006|09:08 pm]
hersenspinselen


Als je er maar lang genoeg bij stilstaat
En je ogen open houdt
Wordt zelfs het straatlicht een betovering
Die op je netvlies brandt
LinkReply