?

Log in

Kleurplaat - Concepts of the Mind [entries|archive|friends|userinfo]
hersenspinselen

[ website | Hersenspinselen Website ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Kleurplaat [Jan. 21st, 2006|05:11 pm]
hersenspinselen


weer eens wat anders dan

LinkReply

Comments:
[User Picture]From: alice_in_oranje
2006-01-21 04:32 pm (UTC)
wat betekende de croco?
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: marnix
2006-01-21 04:45 pm (UTC)
T staat er boven :) Maar ook eigenlijk voor willen praten\schreeuwen denk ik, maar dat verzin ik er dan achteraf bij.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: alice_in_oranje
2006-01-22 03:38 pm (UTC)
oh ja, te snel gekeken, ik wil een t-shirt met de croco :P hij is cool!
(Reply) (Parent) (Thread)