?

Log in

onderhuids? - Concepts of the Mind [entries|archive|friends|userinfo]
hersenspinselen

[ website | Hersenspinselen Website ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

onderhuids? [Jan. 27th, 2006|05:30 pm]
hersenspinselen
Onderhuids zit niets dan bot
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: alice_in_oranje
2006-01-27 07:27 pm (UTC)
Zelf gemaakt? Eerste 3 mooi, de laatste nog wat te vlezig...
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: marnix
2006-01-27 08:08 pm (UTC)
jupz, gephotoshopte konijnenschedelscans, ik vind ze wel gaaf geworden..!

Laatste foto is een gemummificeerd vogelbeest wat we hier al jaren hebben staan, echt vlees valt het niet meer te noemen :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: alice_in_oranje
2006-01-29 02:14 pm (UTC)
Een vogelmummie nog wel, ok, dan is het goed ;P
(Reply) (Parent) (Thread)
From: erweet
2006-02-02 09:26 pm (UTC)
laatste foto is mooi! vogel doet me denken aan een klein lief engeltje :)
ziet er idd wel levendiger uit dan eerste twee foto's, mss toch niet enkel bot onderhuids ;)

(Reply) (Thread)