?

Log in

Perceptie - Concepts of the Mind [entries|archive|friends|userinfo]
hersenspinselen

[ website | Hersenspinselen Website ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Perceptie [Feb. 15th, 2006|10:26 pm]
hersenspinselen


van druilen komt huilen
doch kijk op en zie
de wereld druilt met je mee

de vraag is of je de omarming vreest
of haar tot je neemt als een troost
LinkReply