?

Log in

Afgezaagd - Concepts of the Mind [entries|archive|friends|userinfo]
hersenspinselen

[ website | Hersenspinselen Website ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Afgezaagd [Apr. 3rd, 2006|03:47 pm]
hersenspinselen
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: annebloem
2006-04-03 03:00 pm (UTC)
Michiel en ik zijn het er over eens dat dit leuk is! Zoiets mag straks ook wel in onze huiskamer komen te hangen! :)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: marnix
2006-04-04 09:13 am (UTC)
Dat kan geregeld worden :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: mydyingdreams
2006-04-14 02:15 pm (UTC)
leuk joh :)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: _siri
2006-06-26 06:52 pm (UTC)
Die poppetjes heb ik supervaak op dezelfde manier getekend. Ze staan ook op de voorkant van me agenda geverft.
Lekker boeiend.
Maar toch!
(Reply) (Thread)