?

Log in

No account? Create an account
onderhuids? - Concepts of the Mind [entries|archive|friends|userinfo]
hersenspinselen

[ website | Hersenspinselen Website ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

onderhuids? [Jan. 27th, 2006|05:30 pm]
hersenspinselen
Onderhuids zit niets dan bot
LinkReply

Comments:
From: erweet
2006-02-02 09:26 pm (UTC)
laatste foto is mooi! vogel doet me denken aan een klein lief engeltje :)
ziet er idd wel levendiger uit dan eerste twee foto's, mss toch niet enkel bot onderhuids ;)

(Reply) (Thread)